Faaliyet Alanlarımız

MA & TA Hukuk ve Danışmanlık, tecrübeli kadrosuyla ve gerektiğinde uzman danışmanlarıyla birçok alanda profesyonel hukuki hizmet vermektedir.

Faaliyet AlanlarımızHukuki Danışmanlık

Mata Hukuk ve Danışmanlık bünyesinde; müvekkillerimizin tesis edecekleri hukuki ilişkilerin öncesinde, müvekkillerle işbirliği içerisinde, ileride doğması muhtemel sorunlar saptanarak bu ihtimallerin bertaraf edilmesine yönelik hizmetler sunulduğu gibi, müvekkillerimizin halihazırda karşılaşmış oldukları hukuki ihtilafların en kısa süre içerisinde en az masraf ve emekle halli yolunda da hizmetler sunmaktayız.

Müvekkillerimize vereceğimiz hukuki danışmanlık kapsamında; sözleşme inceleme ve düzenleme, belli bir konu üzerinde hukuki görüş ve mütalaa sunma gibi hizmetlerimizin yanında, müvekkillerimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin üstlenilmesini de yerine getirmekteyiz.

Şirketler Hukuku

Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması, şirketlerin tescili, bölünmesi, birleşmesi, devralınması gibi işlemlerin yanında, şirketlerin gerek gerçek gereksede tüzel kişilerle yapmış oldukları hukuki işlemlerden doğan ihtilafların halli yolunda hizmetler sunmaktayız. Müvekkil şirketlerin ticari hayat içerisinde sağlam bir zeminde ilerlemeleri ve bu uğurda karşılaşacakları hukuki ihtilafların en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin alınması, karşılaşılan ihtilaflarda müvekkil şirketlerin menfaatlerinin azami derecede korunabilmesi için müşavirlik hizmeti sunmaktayız.

Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankalar ve diğer finans şirketlerinin her türlü hak ve alacaklarının takipleri, kredi sözleşmeleri, ipotek ve teminat işlemleriyle ilgili başvurular ve bunlardan doğan davalarda ve ayrıca bankalar ve finans kurumları nezdinde doğan başkaca ihtilaflarda tarafları temsil etmekte ve hukuki çözümler sunmaktayız.

Ticaret Hukuku

Ticari şirketlerin, gerçek kişi tacirlerin, tüzel kişiliği olmayan kuruluşların; ticari işletme işletmekten, haksız rekabetten, ticaret unvanına tecavüzden, tacir yardımcılarının hukuki durumlarından, deniz ticaretinden, kıymetli evraktan, cari hesap ilişkilerinden, tacir olmanın yükümlülüklerinden doğan sorunlarının çözümlenmesi, bu konularda görüş verilmesi,marka ve patent başvurularının gerçekleştirilmesi, ve sorunların ilgili mevzuat kapsamında dava öncesi, dava sürecinde ve dava sonrasında hallini gerçekleştirecek şekilde, ticaret hukukundan doğan tüm ihtilaflar üzerine hukuki hizmet sunmaktayız.

Sermaye Piyasası Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku

Tüketici Hukuku

Abonelik sözleşmelerinden, ayıplı mal ve hizmetlerden, taksitli ve kampanyalı satışlardan, tüketici kredilerinden, kredi kartı sözleşmelerinden ve kullanımından, kapıdan satış ve mesafeli satışlardan, devre tatil ve paket turlardan, garantili mallardan, konut finansmanı ve tüketici kredileri sözleşmelerinden ve tüketici hukuku açısından karşılaşılabilecek ihtilaflardan kaynaklanan davalarda ve Tüketici Sorunları Hakem Heyeti müracaatları aşamasında avukatlık hizmeti verilmektedir.

Ayrıca abonelik sözleşmelerinin mal ve hizmet satım sözleşmelerinin, taksitli ve kampanyalı satış sözleşmelerinin, kapıdan satış ve mesafeli satış sözleşmelerinin, devre tatil ve paket tur sözleşmelerinin, konut finansmanı ve tüketici kredileri sözleşmelerinin hazırlanması ve denetimi konularında hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Borçlar Hukuku

Sigorta Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Ulusal Yargı Ağı Projesi’ne uyumlu son teknoloji programlar kullanılarak icra müdürlükleri nezdinde, kurumlara, şirketlere ve şahıslara birikmiş alacakların tahsili amacıyla ilamlı, ilamsız icra takibi açma, çek, senet takipleri, istihkak davaları, ipoteğin paraya çevrilmesi, ihtiyati haciz başvuruları ve haciz işlemleriyle ayrıca icra hukukundan doğan itiraz davaları, menfi tespit davaları, istirdat davaları, iflas işlemleri gibi hususlarda etkili ve hızlı avukatlık hizmeti verilmektedir.

Bunun yanı sıra müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması ve zarar görmelerinin engellenmesi, icra ve iflas aşamalarında şirketlerin ve şahısların alacakları ya da borçlarının yeniden yapılandırılması, mali durumunun gözden geçirilmesi gibi konularda da avukatlık hizmetinin yanı sıra hukuki danışmanlık hizmeti de sunulmaktadır.

Sözleşmeler Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku alanında işveren vekilliği olarak hizmet sağlandığı gibi işçi vekilliği olarak da hizmet verilmektedir.

İş sözleşmelerinin hazırlanması ve iş sözleşmesinin feshi davaları, iş kazası ve iş kazasından kaynaklanan tazminat davaları, kıdem ve ihbar tazminatı davaları, işe iade davaları, sigortalılığın tespiti davaları ve iş hukukundan kaynaklanan konularda avukatlık hizmeti verilmektedir.

Ayrıca iş sözleşmelerinin denetimi ve uygulanması, iş sözleşmelerinin feshi ve ihtarnamelerin ve ibranamelerin düzenlenmesi, işverenlerin iş hukuku hükümleri uyarınca denetiminin yapılarak eksikliklerinin giderilmesi, işçi özlük dosyalarının oluşturulması gibi konularda da hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku

Genel olarak şahısların ve şirketlerin gayrimenkuller üzerindeki mülkiyet haklarını konu alan ve eşya hukukunun önemli bir parçası olan gayrimenkul hukuku alanında, şahıs ve şirketlere kapsamlı bir hukuki hizmet sunulmaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukuku

MA & TA Hukuk ve Danışmalık Marka, patent, telif hakları ve endüstriyel tasarım konularında çeşitli hizmetler sağlamaktadır. Bu bağlamda delil tespiti davaları, hükümsüzlük davaları, haksız rekabet davaları, marka ve patent tescili ve tescillere itiraz davaları, telif hakkı tespiti, tecavüzün önlenmesi ve maddi ve manevi tazminat davalarıyla ceza davalarına ilişkin olarak avukatlık hizmeti verilmektedir.

Ayrıca endüstriyel tasarım başvuruları, gizlilik sözleşmelerinin, lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi, marka, patent ve telif haklarının korunması alanlarında hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.